Manažerský nástroj „Talent management“

Management Tool „Talent Management"

Abstrakt: Příspěvek je věnován způsobu chápání manažerského nástroje “talent management“ v organizacích, jeho historickému vývoji, jeho různým současným pojetím a úzkým místům.  Představeny jsou možné definice a nejčastější multidimenzionální modely nadání a talentu. V příspěvku je vymezen pojem talent management, včetně jeho modelů, vycházejících z konceptu řízení lidských zdrojů.

3 príklady z praxe ako vybudovať úspešnú firmu

Jedným z kľúčov k úspechu každej firmy sú vzťahy. Predovšetkým interné, ak totiž nebudú zamestnanci spokojní, pocítia to všetci naokolo. Líder, manažér dokonca aj majiteľ veľkej či menšej spoločnosti vie, že vybudovanie dlhodobo udržateľných a zdravých vzťahov so zákazníkmi alebo dodávateľmi sa musí predovšetkým budovať najskôr zvnútra. Prečítajte si, čo ľudia ocenia podľa TOP manažérov Slovenska.

„Manažér, ktorý tím iba manažuje, no nevedie, nemotivuje a neposúva vpred, by si mal začať hľadať novú prácu.“

Juraj Stankay je jedným z kľúčových zamestnancov slovenskej pobočky najväčšieho internetového vyhľadávača na svete, Google. Pracovať pre technologický gigant, ktorý je vždy o krok vpred pred ostatnými, pretože tvorí budúcnosť, musí byť nielen fyzicky, ale aj psychicky náročné.

Hlavní faktory negativně ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných jedinců v organizacích

The main factors negatively affecting the development and support of talented individuals in organizations

Abstrakt: Cílem příspěvku je ukázat, jaké jsou hlavní skupiny faktorů ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných v organizacích a následně rozebrat některé faktory působící negativně na tyto talentované jedince. V úvodu jsou nastíněny možné pohledy na talent a nadání, dále pak vymezen pojem organizace, oblast a faktor. Poté navazuje hlavní část, kde jsou pojmenovány oblasti pozitivně ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných.

Rozhodovacie štýly manažérov v kontexte teórií vedenia

Decision-making styles of managers in the context of the theory of leadership

Abstrakt: Článok informuje o súčasných znalostiach o participatívnych rozhodovacích štýloch manažérov v kontexte teórií vedenia. Uvádza skrátený prehľad vývoja jednotlivých teórii od Teórie čŕt až po Vroomov model, ktorý je dodnes v praxi využívaný. Triedi rozhodovacie štýly podľa miery participácie podriadených a poukazuje na nové prístupy k štýlom vedenia a rozhodovania, ako na odozvy na potrebu kvalitatívnej zmeny v riadení organizácii.

Vzdelávanie pracovníkov rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vekového manažmentu (PDF)

Abstrakt: SABOVÁ, Lenka. Vzdelávanie pracovníkov rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vekového manažmentu. [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra pedagogiky. Školiteľ: Doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc.
Stupeň odbornej kvalifikácie: magister. Bratislava: FiF UK 2013, 69 s.

Rozvoj ľudských zdrojov - ďalšie vzdelávanie a výcvik zamestnancov

Abstrakt: S rozvojom ľudských zdrojov v pracovnom procese úzko súvisí ďalšie tzv. podnikové vzdelávanie. Cieľom výskumu je zistiť, či sa v oslovených organizáciách ďalšie vzdelávanie uskutočňuje a aké formy a metódy vzdelávania sa využívajú. Zisťovali sme, v čom vidia účastníci vzdelávania jeho výhody, prípadne nevýhody a čo ich k ďalšiemu vzdelávaniu motivuje.
Kľúčové slová: podnikové vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Zborník Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti v PDF, 2013

Zostavili a korektúru vykonali:
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Jednotlivé príspevky boli z hľadiska vhodnosti a obsahového zamerania posúdené členmi rady oponentov a programovej rady.
ISBN 978-80-561-0067-7
© Katolícka univerzita v Ružomberku VERBUM - vydavateľstvo KU Hrabovská cesta 5512/1A 034 01 Ružomberok

Príhovor dekana fakulty

Vážené dámy, vážení páni, milí zahraniční a domáci hostia, kolegyne, kolegovia, milí študenti!

Archeologické pamiatky a ich legislatívna ochrana

Abstrakt: V predkladanom príspevku je pertraktovaná problematika archeologického prameňa, jeho delenie, význam a cyklus procesov s ním spojených. Zároveň rozoberá tému legislatívnej ochrany archeologických pamiatok. Ide o vývoj v danej oblasti ako aj súčasný stav a nazeranie na právnu ochranu archeologických prameňov podloženú domácou a medzinárodnou legislatívou.
Kľúčové slová: archeológia, archeologický prameň, kultúrna pamiatka, legislatíva, zákon, medzinárodný dohovor.