Ako začať podnikať v Číne

V prvom rade si treba uvedomiť, že univerzálny návod na to, ako začať podnikať v Číne, neexistuje. Či sa chcete zaoberať dovozom alebo vývozom, mali by ste ovládať základné znalosti z oblasti obchodnej etiky, podnikateľského prostredia, právneho prostredia a čínskej legislatívy.

História príčin nezamestnanosti a vytváranie možností zamestnania prostredníctvom dočasného pridelenia zamestnanca

History causes of unemployment and creating employment through the secondment of employees

Abstrakt: Vznikla nezamestnanosť sama alebo ju vytvorili ekonomické podmienky priemyselnej revolúcie? Vznikla ako dôsledok trhového hospodárstva. V krajinách Európy sa problém nezamestnanosti objavil začiatkom 19. storočia, spočiatku bol však iba prechodnou záležitosťou. Nezamestnanosť sa považuje za vážny problém, krajiny ho musia riešiť pomocou rôznych ekonomických a sociálnych nástrojov.

Etika v profesii manažéra

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá definovaním a uplatňovaním manažérskej etiky ako profesijnej aplikovanej etiky. Autorka analyzuje riadiacu funkciu etického a morálneho rozhodovania a poukazuje na úlohu profesijného etického kódexu manažéra ako jednej z foriem inštitucionalizácie etiky do manažérskej profesie.
Kľúčové slová: manažérska etika, podnikateľské prostredie, autonómna a heteronómna morálka, profesijný etický kódex manažéra.

Vzdelávanie ako predpoklad úspechu v informačnej spoločnosti

Education as a prerequisite for success in the information society

Anotácia: Vzdelávanie je proces, v priebehu ktorého dochádza k získavaniu a rozvoju nových vedomostí, schopností a postojov. Cieľom vzdelávania zamestnancov je zabezpečenie kvalifikovaných, vzdelaných a schopných pracovníkov, potrebných na uspokojenie potrieb organizácie. Aby bol tento cieľ dosiahnutý, treba, aby boli zamestnanci ochotní vzdelávať sa a schopní prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Vzdelávanie sa tak stáva celoživotným procesom.

Mediácia ako efektívny nástroj riešenia podnikových konfliktov

Kto z ľudí by vo svojom živote aspoň raz neriešil konflikt? Tak ako sú spory bežnou súčasťou našich súkromných životov, nechýbajú ani v pracovnej sfére. Pritom ľudia problémy buď neriešia, riešia hádkou, alebo súdnou cestou. Niektoré konflikty v podnikoch dokonca končia nešťastne – rozbitím pracovného tímu, nepohodou na pracovisku, intrigami... Ako ich však riešiť humánne, bez toho, aby ste ochromili tím, pokazili si imidž či dobré meno? Odpoveďou je mediácia, ktorá si v zahraničí nachádza stále širšie uplatnenie aj v podnikovej sfére.

Elektronické verejné obstarávanie – evolúcia či hrozba?

Elektronizácia. V našom každodennom živote - doma, v zamestnaní aj na úradoch, má už svoje neodmysliteľné miesto elektronická pošta v podobe e-mailov, úhrada faktúr prostredníctvom elektronického bankovníctva, elektronické účtovníctvo, rôzne elektronické prihlášky, formuláre a žiadosti, nákupy v elektronických, či elektronická žiacka knižka našich detí. Pritom len pred čosi viac ako desiatimi rokmi sme mali volania cez pevné linky, klasickú poštovú korešpondenciu a fax, a niektoré firmy mali vtedy rýchly 56kB modem a pripojenie na internet.

Ako najvýhodnejšie obstarať v samospráve energie?

Zazmluvniť jeden rok či dva roky? Pevná cena, či obchodovanie na burze? Čo vlastne obstarať a ako?
Toto sú otázky, ktoré si kladie každý kompetentný, ktorý začína pripravovať súťažné podklady pre nákup elektrickej energie alebo plynu. Dnes na trhu pôsobí okrem bývalých prirodzených monopolov aj množstvo ďalších subjektov s vôľou súťažiť.
 

Deti používajú technológiu spôsobom, akým to dospelí nikdy nebudú vedieť

Ericsson ConsumerLab: Prieskumu sa zúčastnilo 2000 mladých Američanov vo veku 13 – 17 rokov. Približne 40 % amerických teenagerov vo veku 13 – 17 rokov vlastní chytrý telefón. Celkom 57 % z nich uviedlo, že je pre nich veľmi dôležité mať prístup k internetu odkiaľkoľvek. Na druhej strane toto tvrdenie potvrdilo len 24 % dospelých. 30 % rodičov deťom vo veku 13 – 14 rokov stanovuje pravidlá pre používanie sociálnych sieti typu Facebook, počítače či mobilného telefónu. 85 – 90 % teenagerov vo veku 13 – 17 let má dovolené mať vo svojej izbe mobilný telefón a hudobný prehrávač. S počítačmi sú rodičia prísnejší. Povolenie mať v izbe počítač má 66 % 17ročných chlapcov a 72 % dievčat.

Controlling ako podpora manažmentu priemyselných podnikov v období krízy

Úvod

Globálna ekonomická a dlhová kríza zasiahla všetky podnikateľské subjekty. Aby podniky zabezpečili svoju existenciu v silnom konkurenčnom prostredí, mnoho podnikov musí riešiť vplyvy krízy. Kríza sa najviditeľnejšie prejavila poklesom dopytu, tlakom na znižovanie cien tovarov a služieb, zhoršovaním finančnej situácie podnikov, poklesom využívania ich výrobných kapacít, rastom nezamestnanosti atď. Zvládnutie vplyvov ekonomickej a dlhovej krízy zvyšuje požiadavky na riadenie podnikov.