You are herePrávnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára opäť v októbri 2016 rozširujúce dvojročné štúdium na Diplomatickej akadémii

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára opäť v októbri 2016 rozširujúce dvojročné štúdium na Diplomatickej akadémii


By Admin - Posted on 06 August 2016

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára opäť v októbri 2016 rozširujúce dvojročné štúdium na Diplomatickej akadémii. Štúdium je zamerané na:

 • diplomaciu a diplomatický protokol,
 • medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy,
 • európske právo a európske štúdie,
 • geopolitické špecifiká sveta,
 • ekonómiu,
 • cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky),
 • výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov.

Štúdium je vhodné pre všetkých absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (magisterské a inžinierske), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, v európskych a medzinárodných inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, expertov na rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ.

Študenti okrem elitného študijného modulu majú možnosť získať vedomosti z aktuálnych otázok európskeho a medzinárodného práva, a tiež absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Študenti sú tiež zapojení do ďalších veľmi prestížnych medzinárodných projektov a získajú znalosti z tréningových zručností a z manažmentu projektov EÚ. Viaceré predmety sa vyučujú v cudzích jazykoch. Mnohí naši absolventi našli uplatnenie na významných postoch v diplomacii, vo vysokých štátnych funkciách či v európskych a medzinárodných inštitúciách.

Ďalší boli veľmi úspešní v súkromnej sfére. Medzi našich absolventov patria aj niekoľkí veľvyslanci, štátni tajomníci, ale aj poslanec Európskeho parlamentu a ďalší významní špecialisti v rôznych oblastiach štátnej správy, experti v medzinárodných organizáciách a špecialisti v súkromnej sfére.

Diplomatická akadémia tiež spolupracuje s viacerými veľvyslanectvami a významnými mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v SR a v zahraničí.

Štúdium prebieha prezenčnou formou zásadne v piatok a v sobotu.

Prihlášky je potrebné doručiť do 31.8.2016, termín prijímacieho konania je plánovaný v druhej polovici septembra 2016. Štúdium je čiastočne spoplatnené (890 €/akademický rok).

Kritériá pre prijatie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (alebo ekvivalent v prípade zahraničného štúdia),
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť anglického jazyka (úroveň C1),
 • znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná.

Doklady potrebné k prijímaciemu konaniu:

 • vyplnená prihláška na štúdium,
 • štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list v slovenskom jazyku (max. 600slov),
 • kópia vysokoškolského diplomu II. stupňa alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť overená).

Prijímacie konanie pozostáva z vyhodnotenia požadovaných dokladov uchádzačov a ústneho pohovoru pred komisiou, ktorá je zostavená z odborníkov Právnickej fakulty UK a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Uchádzač má preukázať svoj záujem o štúdium, všeobecný prehľad, prezentačné schopnosti a znalosť aktuálneho diania vo svete. Časť pohovoru môže byť v anglickom jazyku.

Kontakt:
Diplomatická akadémia
Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. č. 6, P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
e-mail: DA@flaw.uniba.sk
web: http://www.flaw.uniba.sk/DA/
tel.: 02/592 44 169

AttachmentSize
Diplomaticka_Akademia_studium_2016.pdf203.51 KB
Tags

Vyhľadávanie

Odkazy

judikáty
zákony.judikaty

Pripravujeme

Aj vy môžete prispieť k plánovaniu a tvorbe príspevkov
na témy:
- Fyzické servery, virtualizácia alebo cloud vo firme?
- Výhody Microsoft Office 365.