Názory predstaviteľov malých a stredných podnikov na vzdelávanie zamestnancov

Správa z prieskumnej sondy

Zámer: Zámerom tejto výskumnej sondy bolo zistiť základné rozloženie názorov a postojov predstaviteľov malých a stredných firiem k rôznym formám firemného vzdelávania. Prieskum bol realizovaný na malej vzorke a má slúžiť v najmä ako prvotný zdroj informácií o niektorých oblastiach firemného vzdelávania.
Metódy: Prieskum bol vykonaný (dizajn dotazníka, zber dát, čistenie a vyhodnocovanie dát) v období od mája 2011 do augusta 2011, pričom údaje od respondentov boli zozbierané od 31.mája do 18. Júla 2011.