Inteligentné inovácie

Intelligent Innovation

Abstrakt: Inovácie v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohy na úrovni podniku, trhu ale aj spotrebiteľov. Neustále na trhu sa objavujú nové typy inovácií, medzi ktoré patria aj inteligentné inovácie, ktorým sa doteraz nevenovala obzvlášť veľká pozornosť a preto sa v tomto príspevku venujeme práve vnímaniu inteligentných inovácií slovenskými spotrebiteľmi. Sledujeme ich z pohľadu troch oblastí, vnímania pojmu inteligentné inovácie, vnímania oblastí ich využitia a uprednostňovania kúpy inteligentných inovácií pred inými.

Prínosy koučovania v manažmente z hľadiska rozvoja manažéra

Benefits of Coaching in Management in terms of Manager's Advancement*

Abstrakt:  Koučovanie sa považuje za dôležitú súčasť rozvoja ľudských zdrojov a využíva sa aj ako nástroj na zvýšenie ich výkonnosti a kvality. Môže sa využívať taktiež ako spôsob pre vedenie ľudí, čo umožňuje dlhodobú spoluprácu tak, aby zamestnanci boli motivovaní a rozvíjal sa ich potenciál. Príspevok sa zaoberá posudzovaním prínosov koučovania v každodennej práci manažéra v oblastiach: všeobecné prínosy koučovania, prínosy v osobnostnom a profesijnom rozvoji.

Komparácia rodových rozdielov v úrovni motívu výkonu a v úrovni sociálnej inteligencie vzhľadom na pracovné zaradenie zamestnanca

Analysis of need for achievement in selected areas of work

Abstrakt: Predkladaný príspevok je zameraný na objasnenie vzťahu vybraných faktorov k práci a úrovni motívu výkonu zamestnancov. Na základe  teoretických poznatkov charakterizujeme jednotlivé pojmy týkajúce sa výkonu, motivácie, spolupráce a zdôvodňujeme ich význam a vplyv na pracovné aktivity zamestnanca. Príspevok objasňuje proces spolupráce, rozoberá motívu výkonu a výkonovú motiváciu a zameriava sa na komparáciu rodových rozdielov vzhľadom na pracovné zaradenie zamestnancov.

Vzdelávanie v organizáciách ako výzva vedomostnej spoločnosti

Education in organizations as a challenge of the knowledge society

Abstrakt: Vzdelanosť patrí dnes k základným požiadavkám našej modernej rozvíjajúcej sa spoločnosti. Jeho cieľom je najmä osobnostný rast a rozvoj, formovanie človeka k sebauvedomeniu. Vzdelávanie v tom najvšeobecnejšom zmysle predstavuje získavanie a rozvíjanie znalostí, zručností, vedomostí a osobných vlastností, ktoré umožňujú každému človeku fungovať v spoločnosti.

Manipulácia v reklame ako faktor nákupného správania spotrebiteľa

Manipulation in advertising as a factor in consumer buying behavior

Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmanie problematiky manipulácie, ktorá sa vyskytuje v reklame a ovplyvňuje tak nákupné správanie spotrebiteľa. Príspevok sústreďuje pozornosť na definíciu základných pojmov, ktoré sa týkajú manipulácie a nákupného správania, na základe pôsobenia reklamy.

Manažerský nástroj „Talent management“

Management Tool „Talent Management"

Abstrakt: Příspěvek je věnován způsobu chápání manažerského nástroje “talent management“ v organizacích, jeho historickému vývoji, jeho různým současným pojetím a úzkým místům.  Představeny jsou možné definice a nejčastější multidimenzionální modely nadání a talentu. V příspěvku je vymezen pojem talent management, včetně jeho modelů, vycházejících z konceptu řízení lidských zdrojů.

3 príklady z praxe ako vybudovať úspešnú firmu

Jedným z kľúčov k úspechu každej firmy sú vzťahy. Predovšetkým interné, ak totiž nebudú zamestnanci spokojní, pocítia to všetci naokolo. Líder, manažér dokonca aj majiteľ veľkej či menšej spoločnosti vie, že vybudovanie dlhodobo udržateľných a zdravých vzťahov so zákazníkmi alebo dodávateľmi sa musí predovšetkým budovať najskôr zvnútra. Prečítajte si, čo ľudia ocenia podľa TOP manažérov Slovenska.

„Manažér, ktorý tím iba manažuje, no nevedie, nemotivuje a neposúva vpred, by si mal začať hľadať novú prácu.“

Juraj Stankay je jedným z kľúčových zamestnancov slovenskej pobočky najväčšieho internetového vyhľadávača na svete, Google. Pracovať pre technologický gigant, ktorý je vždy o krok vpred pred ostatnými, pretože tvorí budúcnosť, musí byť nielen fyzicky, ale aj psychicky náročné.

Hlavní faktory negativně ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných jedinců v organizacích

The main factors negatively affecting the development and support of talented individuals in organizations

Abstrakt: Cílem příspěvku je ukázat, jaké jsou hlavní skupiny faktorů ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných v organizacích a následně rozebrat některé faktory působící negativně na tyto talentované jedince. V úvodu jsou nastíněny možné pohledy na talent a nadání, dále pak vymezen pojem organizace, oblast a faktor. Poté navazuje hlavní část, kde jsou pojmenovány oblasti pozitivně ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných.

Rozhodovacie štýly manažérov v kontexte teórií vedenia

Decision-making styles of managers in the context of the theory of leadership

Abstrakt: Článok informuje o súčasných znalostiach o participatívnych rozhodovacích štýloch manažérov v kontexte teórií vedenia. Uvádza skrátený prehľad vývoja jednotlivých teórii od Teórie čŕt až po Vroomov model, ktorý je dodnes v praxi využívaný. Triedi rozhodovacie štýly podľa miery participácie podriadených a poukazuje na nové prístupy k štýlom vedenia a rozhodovania, ako na odozvy na potrebu kvalitatívnej zmeny v riadení organizácii.