Informácie pre autorov

Prvá registrácia autora alebo záujemcu o publikovanie
Noví záujemci o publikovanie sa registrujú online, prostredníctvom tohto formulára: http://vyskum.prosurvey.sk/index.php/462325/lang-sk
Redakcia neodpovedá na anonymné e-maily, v ktorých chýbajú kontaktné údaje ako meno, priezvisko a telefonický kontakt. Preto je potrebné použiť uvedený formulár, ktorý uľahčí vzájomnú komunikáciu.
Ak ste u nás už publikovali, nemusíte sa opakovane registrovať, stačí kontaktovať redakciu e-mailom na adrese redakcia@promanager.sk.

Formy príspevkov, ktoré publikujeme

 • vedecký článok
 • odborný článok
 • informačný článok
 • fotoreportáž
 • zborník príspevkov v pdf
 • kniha alebo iná publikácia v pdf
 • oznam
 • tlačová správa

Forma príspevku

 • autorská strana: 30 riadkov, 60 úderov, resp. 1800 znakov vrátane medzier, riadkovanie 1,5 (pre ľahšiu orientáciu si pozrite a použite pri písaní šablónu príspevku v prílohe)
 • okraje zarovnávajte vľavo, nedeľte slová, očíslované poznámky uvádzajte na konci príspevku
 • zoznam literatúry uveďte na konci príspevku
 • nepoužívajte odkazy pod čiarou. Text uvádzajte vo forme poznámok na konci príspevku za zoznamom literatúry, nie na spodnej časti jednotlivých strán
 • nezabudnite uviesť svoje meno, adresu pracoviska, telefónne číslo, resp. číslo mobilu, e-mailovú adresu
 • vedecký a odborný článok musí obsahovať názov aj anglickom jazyku, abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku a kľúčové slová v slovenskom aj anglickom jazyku

Odporúčaný rozsah príspevku

 • štúdie a vedecké články (do 20 autorských strán),
 • odborné články (do 15 autorských strán),
 • články typu diskusia, polemika a informačné články (5 – 10 autorských strán),
 • recenzie (3 – 5 autorských strán),
 • upútavky na knihy (3 – 5 autorských strán, pričom upútavka musí obsahovať obálku (v PDF, JPG alebo v PNG), obsah bez číslovania strán, príhovor/úvod, záver, tiráž),
 • informačné oznamy (udalosti, vzdelávanie, konferencie atď.) a PR články (1 – 3 autorských strán).

Rady k písaniu príspevkov
Vedecko-odborný článok by mal obsahovať čo najmenej teórie a parafrázovania či citovania iných autorov a čo najviac empirickej časti. Nášho čitateľa zaujíma predovšetkým vlastný prínos autora k téme.
Počet príloh a obrázkov nie je limitovaný.
Obrázky a grafy musia byť v takej kvalite a rozlíšení, aby boli vhodné na publikovanie a boli dobre čitateľné. Posielajte ich, prosím, aj ako prílohu, nie iba vložené v dokumente, v ktorom môžu byť už zmenšené.
Pri písaní príspevku použite a rešpektujte šablónu, ktorá je v prílohe.

Recenzné konanie
Časopis Promanager je recenzovaný časopis. Informačné, vedecké a odborné články postupujeme dvom recenzentom na vypracovanie recenzných posudkov. Recenzné konanie je anonymné, teda autor nepozná recenzenta a recenzent nemá k dispozícii meno autora. O stanovisku recenzentov je autor informovaný. Dĺžka recenzného konania závisí od počtu strán príspevku, ale aj od zložitosti témy príspevku. Obvykle sa pohybuje v rozpätí 2 – 30 dní.
Časopis nemá vydavateľský plán, nakoľko nevydáva tématicky orientované čísla. Na úvodnej stránke časopisu sú uverejnené témy, na ktoré sa autori môžu prihlásiť. Články zverejňujeme čo najskôr po ich dodaní, alebo po schválení recenzentmi.

Záverečnú jazykovú korektúru si zabezpečuje autor sám. Vieme zabezpečiť korektúry v redakcii, ale iba podľa aktuálnych kapacitných možností, v závislosti podľa dĺžky príspevku ako aj rozsahu potrebných korektúr. Informácia k spoplatnenej službe, ak nemáme kapacity na bezplatné korektúry, je tu: http://www.prohuman.sk/korektury

Honorár
Vydavateľ umožňuje autorovi publikovať jeho dielo v časopise Promanager a na základe toho sa autor v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) zaväzuje, že sa vzdáva nároku na odmenu. Príspevky teda nie sú honorované.
Časopis nemá spoplatnený zverejnený obsah pre čitateľov a nehonoruje ani príspevky.

Spoplatnený obsah
Reklamné a PR články sú spoplatnené sumou 20 € za článok alebo ročným poplatkom 100 € (pre neziskové organizácie a občianske združenia) alebo ročným poplatkom 200 € (pre firmy, štátny a verejný sektor). Takto uverejnené články sú u nás trvalo zverejnené, s výnimkou oznamov, ktoré sa stávajú neaktuálnymi.

Zľavu z poplatku môže udeliť vydavateľ za reklamné a PR články tým zadávateľom, ktorí pravidelne publikujú vedecko-odborné texty v časopise, alebo inak sa podieľajú na prevádzke časopisu.

Podmienkou zverejnenia oznamu o konaní konferencie, zborníka alebo správy z tejto konferencie je uvedenie časopisu Promanager ako mediálneho partnera v uvedených materiáloch.

Časopis neuverejní reklamný obsah, ktorý nekorešponduje s vedecko-odbornými poznatkami alebo poškodzuje ciele, pre ktoré časopis vznikol.