3 príklady z praxe ako vybudovať úspešnú firmu.

Jedným z kľúčov k úspechu každej firmy sú vzťahy. Predovšetkým interné, ak totiž nebudú zamestnanci spokojní, pocítia to všetci naokolo. Líder, manažér dokonca aj majiteľ veľkej či menšej spoločnosti vie, že vybudovanie dlhodobo udržateľných a zdravých vzťahov so zákazníkmi alebo dodávateľmi sa musí predovšetkým budovať najskôr zvnútra. Prečítajte si, čo ľudia ocenia podľa TOP manažérov Slovenska.

„Manažér, ktorý tím iba manažuje, no nevedie, nemotivuje a neposúva vpred, by si mal začať hľadať novú prácu.“

Mgr. Juraj Stankay, Industry Manager, Google Slovakia

Juraj Stankay je jedným z kľúčových zamestnancov slovenskej pobočky najväčšieho internetového vyhľadávača na svete, Google. Pracovať pre technologický gigant, ktorý je vždy o krok vpred pred ostatnými, pretože tvorí budúcnosť, musí byť nielen fyzicky, ale aj psychicky náročné.

Hlavní faktory negativně ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných jedinců v organizacích

The main factors negatively affecting the development and support of talented individuals in organizations

Abstrakt: Cílem příspěvku je ukázat, jaké jsou hlavní skupiny faktorů ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných v organizacích a následně rozebrat některé faktory působící negativně na tyto talentované jedince. V úvodu jsou nastíněny možné pohledy na talent a nadání, dále pak vymezen pojem organizace, oblast a faktor. Poté navazuje hlavní část, kde jsou pojmenovány oblasti pozitivně ovlivňující rozvoj a podporu talentovaných. Tyto hlavní oblasti jsou popsány jako množiny, které obsahují faktory, reprezentující organizační procesy, jevy a činnosti. Konkrétní faktory lze pak hodnotit z hlediska absence či presence v jednotlivých oblastech nebo z hlediska jejich nesprávné aplikace v praxi. V závěru příspěvku je pojmenováno několik konkrétních faktorů, které výrazně oslabují rozvoj talentovaných jedinců v organizacích a neměly by být součástí programů talent managementu.
Klíčová slova: talent, tvořivost, inovace, organizace, talent management, talentovaný jedinec, individualita, volnost, prostředí

Abstract: The aim of this paper is to show what are the main drivers affecting the development and support of talented persons in organizations and then break down some of the factors having negative impact on these talented individuals. The introduction outlines the possible views on talent and giftedness, and also defines the concept of organization, area and factor. The main part, named the areas positively influencing the development and support of talented individuals. The key areas are described as sets which contain factors representing organizational processes, events and activities. Specific factors can be evaluated in terms of presence or absence in individual areas or as wrong in terms of their application in practice. In conclusion, the author named several specific factors that significantly weaken the development of talented individuals in organizations and should not be part of the talent management programs.
Keywords: talent, creativity, innovation, organization, talent management, talented individual, individuality, freedom, environment

Rozhodovacie štýly manažérov v kontexte teórií vedenia

Decision-making styles of managers in the context of the theory of leadership

Abstrakt: Článok informuje o súčasných znalostiach o participatívnych rozhodovacích štýloch manažérov v kontexte teórií vedenia. Uvádza skrátený prehľad vývoja jednotlivých teórii od Teórie čŕt až po Vroomov model, ktorý je dodnes v praxi využívaný. Triedi rozhodovacie štýly podľa miery participácie podriadených a poukazuje na nové prístupy k štýlom vedenia a rozhodovania, ako na odozvy na potrebu kvalitatívnej zmeny v riadení organizácii. Informuje o rozdielnych pohľadoch na úlohu emočnej inteligencie vo vedení, v štýloch vedenia, v štýloch rozhodovania a organizačnom výkone a o skúmaných vzťahoch medzi štýlmi vedenia a rozhodovacími štýlmi. V závere autori poukazujú na svoj zámer poukázať na existenciu dvoch úrovní posudzovania rozhodovacích štýlov manažérov: 1.individuálne rozhodovacie štýly a 2. štýly participatívneho rozhodovania.
Kľúčové slová: interakčné prístupy vedenia, participácia, rozhodovacie štýly manažérov, teórie vedenia, Vroomov model

Abstract: This article informs about the current knowledge of participatory decision-making styles of managers in the context of the theory of leadership. Indicates an abbreviated overview of the development of the individual features of the theories from the Theory of the features to the Vroom model that is used in practice to this day. The article divides the styles according to the participation rate of the subordinates, and highlights new approaches to leadership styles and decision-making, and the responses for the need of a qualitative change in the management of the organization as well. Informs about different views on the task of emotional intelligence in leadership, in the leadership styles, in styles of management and in organizational performance, and about examined relationships between leadership styles and decision-making styles. The authors indicate their intention to point out the existence of two levels of assessment of decision-making styles of managers: 1.individual decision-making styles, and 2 styles of participative decision-making.
Key words: interaction approaches of the leadership, participation, decision-making styles of managers, theories of management, Vroom model

Vzdelávanie pracovníkov rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vekového manažmentu (PDF)

Abstrakt: SABOVÁ, Lenka. Vzdelávanie pracovníkov rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vekového manažmentu. [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra pedagogiky. Školiteľ: Doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc.
Stupeň odbornej kvalifikácie: magister. Bratislava: FiF UK 2013, 69 s.
Diplomová práca sa zaoberá vzdelávaním pracovníkov rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vekového manažmentu. Cieľom predkladanej diplomovej práce je rozpracovanie problematiky rozvoja ľudských zdrojov v oblasti vekového manažmentu s dôrazom na demografickú situáciu v spoločnosti. Práca sa zameriava nielen na starších pracovníkov vo veku 50+, ale taktiež zdôrazňuje celkovú vekovú rozmanitosť pracovníkov v organizácii. V rámci manažmentu rozmanitosti diplomová práca poukazuje na intermentoring ako model pre medzigeneračnú spoluprácu.
V závere diplomová práca poskytuje praktický výstup pre obsah a možnosti realizácie vzdelávania pracovníkov rozvoja ľudských zdrojov v špecifickej oblasti vekového manažmentu.
Kľúčové slová: starnutie spoločnosti, vekový manažment, rozvoj ľudských zdrojov, manažment rozmanitosti, intermentoring, celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie starších dospelých

Recenzia monografie Celostná manažérska kompetentnosť a jej ohodnocovanie

Ján Porvazník a kol.: CELOSTNÁ MANAŽÉRSKA KOMPETENTNOSŤ A JEJ OHODNOCOVANIE. Bratislava: EKONÓM, 2013, 152 s. ISBN 978-80-225-3760-5.

Monografia „Celostná manažérska kompetentnosť a jej ohodnocovanie“ je výstupom riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0794/11. Na jej zostavení sa podieľal popri vedúcom projektu, hlavnom autorovi monografie prof. Ing. Jánovi Porvazníkovi, CSc. celý kolektív autorov, ktorých spája povedomie potreby obsadzovať zamestnanecké a manažérske pozície vo všetkých oblastiach spoločenského života pracovníkmi s najvyššou úrovňou rozvinutej manažérskej kompetentnosti.

Zborník Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti v PDF, 2013

Zostavili a korektúru vykonali:
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Jednotlivé príspevky boli z hľadiska vhodnosti a obsahového zamerania posúdené členmi rady oponentov a programovej rady.
ISBN 978-80-561-0067-7
© Katolícka univerzita v Ružomberku VERBUM - vydavateľstvo KU Hrabovská cesta 5512/1A 034 01 Ružomberok

Rozvoj ľudských zdrojov - ďalšie vzdelávanie a výcvik zamestnancov

Abstrakt: S rozvojom ľudských zdrojov v pracovnom procese úzko súvisí ďalšie tzv. podnikové vzdelávanie. Cieľom výskumu je zistiť, či sa v oslovených organizáciách ďalšie vzdelávanie uskutočňuje a aké formy a metódy vzdelávania sa využívajú. Zisťovali sme, v čom vidia účastníci vzdelávania jeho výhody, prípadne nevýhody a čo ich k ďalšiemu vzdelávaniu motivuje.
Kľúčové slová: podnikové vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Archeologické pamiatky a ich legislatívna ochrana

Abstrakt: V predkladanom príspevku je pertraktovaná problematika archeologického prameňa, jeho delenie, význam a cyklus procesov s ním spojených. Zároveň rozoberá tému legislatívnej ochrany archeologických pamiatok. Ide o vývoj v danej oblasti ako aj súčasný stav a nazeranie na právnu ochranu archeologických prameňov podloženú domácou a medzinárodnou legislatívou.
Kľúčové slová: archeológia, archeologický prameň, kultúrna pamiatka, legislatíva, zákon, medzinárodný dohovor.

Abstract: The paper deals with the issue of archaeological source, its kinds, importance and the cycle of processes related. It also discusses the legislative protection of archaeological relics, its present state and protection of archaeological sources in domestic and international legislation.
Key words: archaeology, archaeological source, cultural relics, legislation, law, international agreement.

História príčin nezamestnanosti a vytváranie možností zamestnania prostredníctvom dočasného pridelenia zamestnanca

History causes of unemployment and creating employment through the secondment of employees

Abstrakt: Vznikla nezamestnanosť sama alebo ju vytvorili ekonomické podmienky priemyselnej revolúcie? Vznikla ako dôsledok trhového hospodárstva. V krajinách Európy sa problém nezamestnanosti objavil začiatkom 19. storočia, spočiatku bol však iba prechodnou záležitosťou. Nezamestnanosť sa považuje za vážny problém, krajiny ho musia riešiť pomocou rôznych ekonomických a sociálnych nástrojov.
Kľúčové slová: Nezamestnanosť, sociálne dôsledky, chudoba, sociálna pomoc, podpora, personálny lízing

Abstract: Established unemployment itself or it created the economic conditions of the industrial revolution? It was created as a result of a market economy. In European countries the unemployment problem emerged in the early 19th century, but was initially only a transient affair. Unemployment is considered a serious problem, the country must be addressed through a variety of economic and social instruments
Key words : Unemployment, social consequences, poverty, social assistance, support, temps

Etika v profesii manažéra

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá definovaním a uplatňovaním manažérskej etiky ako profesijnej aplikovanej etiky. Autorka analyzuje riadiacu funkciu etického a morálneho rozhodovania a poukazuje na úlohu profesijného etického kódexu manažéra ako jednej z foriem inštitucionalizácie etiky do manažérskej profesie.
Kľúčové slová: manažérska etika, podnikateľské prostredie, autonómna a heteronómna morálka, profesijný etický kódex manažéra.

Abstract: The paper deals with the definition and application of managerial ethics as one of the applied professional ethical disciplines. The author analyses managerial functions of a manager in the context of ethics and moral decision-making, and she emphasizes the role of the ethical code of a manager as one of the basic forms of ethical institutionalization.
Key words: managerial ethics, business environment, autonomous and heteronomous morality, professional ethical code of a manager.

Vzdelávanie ako predpoklad úspechu v informačnej spoločnosti

Education as a prerequisite for success in the information society

Anotácia: Vzdelávanie je proces, v priebehu ktorého dochádza k získavaniu a rozvoju nových vedomostí, schopností a postojov. Cieľom vzdelávania zamestnancov je zabezpečenie kvalifikovaných, vzdelaných a schopných pracovníkov, potrebných na uspokojenie potrieb organizácie. Aby bol tento cieľ dosiahnutý, treba, aby boli zamestnanci ochotní vzdelávať sa a schopní prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Vzdelávanie sa tak stáva celoživotným procesom.
Kľúčové slová: Vzdelávanie. Manažment. Zamestnanci. Program vzdelávania.

Abstract: Education is a process which occurs during the acquisition and development of new knowledge, skills and attitudes. The training staff is to provide a skilled, trained and skilled personnel necessary to satisfy the needs of the organization. To achieve this goal it is necessary that employees are willing to learn and able to take responsibility for their education. Education becomes a lifelong process.
Key words: Education. Management. Staff training program.

Controlling ako podpora manažmentu priemyselných podnikov v období krízy

Úvod

Globálna ekonomická a dlhová kríza zasiahla všetky podnikateľské subjekty. Aby podniky zabezpečili svoju existenciu v silnom konkurenčnom prostredí, mnoho podnikov musí riešiť vplyvy krízy. Kríza sa najviditeľnejšie prejavila poklesom dopytu, tlakom na znižovanie cien tovarov a služieb, zhoršovaním finančnej situácie podnikov, poklesom využívania ich výrobných kapacít, rastom nezamestnanosti atď. Zvládnutie vplyvov ekonomickej a dlhovej krízy zvyšuje požiadavky na riadenie podnikov. Turbulentné zmeny vyvolané krízou vyžadujú, aby manažéri na ne reagovali rýchlo a inovatívne na základe informačnej podpory controllingu.

Mediácia ako efektívny nástroj riešenia podnikových konfliktov

Kto z ľudí by vo svojom živote aspoň raz neriešil konflikt? Tak ako sú spory bežnou súčasťou našich súkromných životov, nechýbajú ani v pracovnej sfére. Pritom ľudia problémy buď neriešia, riešia hádkou, alebo súdnou cestou. Niektoré konflikty v podnikoch dokonca končia nešťastne – rozbitím pracovného tímu, nepohodou na pracovisku, intrigami... Ako ich však riešiť humánne, bez toho, aby ste ochromili tím, pokazili si imidž či dobré meno? Odpoveďou je mediácia, ktorá si v zahraničí nachádza stále širšie uplatnenie aj v podnikovej sfére.

Stavebné práce a elektronické aukcie

Je možné robiť elektronickú aukciu aj na stavebné zákazky?
Aj pri stavebných prácach sa elektronické aukcie nie len že dajú robiť, ale sú zo zákona aj povinné pre podlimitné a nadlimitné zákazky. Zákonné ustanovenie, že pri stavebných prácach a službách sa aukcie majú robiť len keď vieme určiť technické parametre, sa podľa nás nevzťahuje na definovanie predmetu zákazky, ale na definovanie kritérií rozhodovania. To znamená, že keď vyhodnocujem len cenu, alebo aj iné kritériá, ktorá je možné automatizovane vyhodnotiť, tak elektronická aukcia je povinná.

Vyhľadávanie

Odkazy

judikáty
zákony.judikaty

Pripravujeme

Aj vy môžete prispieť k plánovaniu a tvorbe príspevkov
na témy:
- Fyzické servery, virtualizácia alebo cloud vo firme?
- Výhody Microsoft Office 365.